Idrottsmedicin

Enkelt förklarar omfattar modern idrottsmedicin kunskapen om motion och idrott samt behandling och förebyggande av olika former av sjukdomstillstånd och ett flertal idrottsrelaterade kroppsskador.  Idrottsmedicin innefattar ett flertal ämnen som:

 • Traumatologi
 • Medicin
 • Fysiologi
 • Prevention
 • Rehabilitering

Knäskador och artros

Artros är en ganska vanlig ledsjukdom som framförallt drabbar händer, knän och höfter. Förut ansåg man att artros var en förslitningsskada som främst drabbade äldre människor. Men på senare år har artros blivit allt vanligare bland personer redan i 40-årsåldern. Idrottsrelaterade skador har pekats ut som den bakomliggande faktorn. Hela 85 % av alla allvarliga idrottsrelaterade skador är knäskador vilka i stor utsträckning utvecklas till artros.

Skadeförebyggande träning

Idag finns det ett flertal beprövade behandlingsmetoder som ger goda möjligheter till att förhindra eller åtminstone begränsa artroskonsekvenser för patienten. Flera studier har på senare tid visat att rehabiliteringsträning kan var ett fullgott behandlingsalternativ till smärtstillande preparat. Fördelen är att patienten kan slippa operation eller åtminstone vänta innan det blir aktuellt.

Vanliga idrottsskador

Idrotten är en viktig faktor för folkhälsan och är av stor samhällsbetydelse. Idrott och andra fysiska aktiviteter skapar munterhet och tillfredsställelse hos utövarna. Idrott främjar även social gemenskap som sammanför barn, ungdomar och vuxna.

Idrottsutövning i olika former av fysiska aktiviteter på motionsnivå är troligtvis en av de viktigaste omständigheterna bakom människors hälsa och välbefinnande i alla åldrar. Det är även vetenskapligt bevisat att fysiska aktiviteter kan användas som behandling av ett flertal sjukdomar.

Fysiska aktiviteter har även bevisats hämma utvecklingen av högt blodtryck vilket kraftigt refuserar risken för insjuknande och dödlighet i olika hjärtkärlsjukdomar. Att vara fysiskt aktiv har även en effekt för att minska risken för diabetes, cancer i tjocktarmen, fetma och benskörhet.

Fysiska aktiviteter kan även bidra till lindring vid smärta i olika rörelseorgan. De har även en bevisat positiv effekt på sömnsvårigheter, stress och lättare depressioner. Men tyvärr visar statistiken att majoriteten av svenska folkets dagliga rutiner för fysiska aktiviteter minskar dramatiskt. Det är något som på sikt kommer att äventyra folkhälsan.

Men samtidigt ska man även vara medveten om att alla former av fysiska aktiviteter även medför risk för kroppsskada i olika grader beroende på vilken aktivitet som utövas. Dock har kunskapen om dessa skador samt behandling och rehabilitering kommit långt på senare år i med det ökande intresset för forskning kring just idrottsmedicin.

Det ökande intresset för idrottsmedicin har även bidragit till att allt fler högskolekurser och program har startas med inriktning på olika idrottsskador och rehabilitering av dessa åkommor.

Studera idrottsmedicin

Många personer vill börja studera idrottsmedicin för att kunna arbeta med människor som är i behov av rehabilitering och förebyggande av idrottsskador. Många kurser som är inritade på idrottsmedicin är påbyggnadskurser till sjukgymnastprogram. Kurser inom idrottsmedicin innehåller följande ämnen:

 • Traumatologi
 • Sjukdomslära
 • Fysiologi
 • Idrottspsykologi
 • Kostlära
 • Idrott och sjukgymnastik
 • Handikappidrott

Undervisningen bedrivs främst genom föreläsningar samt färdighetsträning i form av workshops med simulerade patientfall med fokus på bedömning av skador samt utredning av rehabiliteringsåtgärder. Under dina studier kommer du även att arbeta med flera gruppuppgifter som sedan ska redovisas vid ett seminarium. Gruppuppgiften ingår även i den obligatoriska examinationsuppgiften.