Doping och dopingkontroller

Idag använder idrottsrörelsen främst dopingkontroller, information och utbildning som de viktigaste verktygen i sitt antidopingarbete. Majoriteten av idrottsutövarna har välkomnat dopingkontroller och accepterat att det är nödvändigt för att hålla idrotten ren från doping. De idrottsutövare som tar medaljplatser är ofta glada att få bevisa att deras prestation är resultatet av hård träning och god fysik genom att bevisa att de är rena från olika former av dopingpreparat.

Dopingkontroller genomförs i regel i anknytning till både idrottstävlingar och träning. Det förekommer även att dopingprover tas i andra sammanhang som vid hembesök. Samtliga dopingkontroller i Sverige genomförs av specialutbildade och legitimerade dopingkontrollsfunktionärer från RF som är Sveriges Nationella Antidopingorganisation

Kontroller av svenska idrottare utomlands

Precis som när utländska idrottare besöker Sverige kan det förekomma oanmälda dopingkontroller av svenska idrottare under deras utlandsvistelser. Dopingkontrollerna genomförs av funktionärer från det aktuella landets lokala antidopingorganisation, förutsatt att den lokala antidopingorganisationen följer världsantidopingkoden WADC.

Det förekommer även att internationella specialidrottsförbund av World Anti Doping Agency (WADA) genomför så kallade out of competition kontroller internationellt. Det innebär att svenska idrottare som tävlar på internationell elitnivå även kan kontrolleras av utsända funktionärer från den internationella organisationen WADA.

Dopingkontroller med blod eller urinprov

I regel utgörs dopingkontrollerna av att idrottsutövaren gör antingen ett urin- och eller blodprov. Provet skickas sedan för analys till något av de dopinglaboratorium som har godkänts av WADA.

I Sverige är samtliga idrottsutövare skyldiga att på begäran genomgå en dopingkontroll enligt de stadgar och antidopingreglemente som RF har satt upp. Föreskrifterna reglerar tydligt hur en dopingkontroll ska genomföras av särskilt utbildade dopingkontrollanter som har legitimerats av RF.

Dopingkontroller på gym

Det är inte enbart idrottare som får genomgå dopingkontroller. På senare år har det blivit allt vanligare med att även gymutövare får genomgå dopingkontroller för att stävja användandet av olika former av dopingpreparat som används för att snabbt öka i muskelmassa. Därför har det blivit allt vanligare med att kunder till gym får skriva under ett avtal om att genomgå dopingkontroller.

Antidopingpolicy

Många gymanläggningar har anammat en speciella antidopingpolicys som upprätthålls av ideella funktionärer samt gympersonal. Antidopningspolicyn är uppbyggd med riktlinjer och handlingsplaner för hur man ska hantera misstänkta dopingfall.

Utbildning

I regel är all gympersonal utbildade inom dopingförebyggande arbete. Det är viktigt att kunna upptäcka tecken på dopinganvändning hos personer i ett så tidigt stadie som möjligt.

Information 

Många gymanläggningar informerar regelbundet sina kunder om risker och biverkningar med användandet av dopingpreparat.